Telegram Mục lụcTelegram Mục lục

22 tháng 3 năm 2019

Hàng đầu Telegram Nhóm theo thành viên hàng ngày được mời tham gia

Nhóm

Thành viên nhóm

Tổng điểm

Chủ động tham gia

Loa độc đáo

Tin nhắn

Thành viên mới

Tham gia tích cực

Tham gia thụ động

Thành viên nhóm:
0
Tổng điểm:
-679
Chủ động tham gia:
117
Loa độc đáo:
21
Tin nhắn:
38
Thành viên mới:
4,083
Tham gia tích cực:
97
Tham gia thụ động:
3,986
Thành viên nhóm:
24,559
Tổng điểm:
-59
Chủ động tham gia:
55
Loa độc đáo:
29
Tin nhắn:
56
Thành viên mới:
484
Tham gia tích cực:
33
Tham gia thụ động:
451
Thành viên nhóm:
17,550
Tổng điểm:
67
Chủ động tham gia:
61
Loa độc đáo:
41
Tin nhắn:
487
Thành viên mới:
269
Tham gia tích cực:
24
Tham gia thụ động:
245
Thành viên nhóm:
44,383
Tổng điểm:
-54
Chủ động tham gia:
17
Loa độc đáo:
10
Tin nhắn:
20
Thành viên mới:
249
Tham gia tích cực:
8
Tham gia thụ động:
241
Thành viên nhóm:
69,303
Tổng điểm:
-31
Chủ động tham gia:
9
Loa độc đáo:
9
Tin nhắn:
23
Thành viên mới:
147
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
144
Thành viên nhóm:
54,319
Tổng điểm:
31
Chủ động tham gia:
31
Loa độc đáo:
24
Tin nhắn:
75
Thành viên mới:
74
Tham gia tích cực:
9
Tham gia thụ động:
65
Thành viên nhóm:
9,392
Tổng điểm:
-24
Chủ động tham gia:
0
Loa độc đáo:
0
Tin nhắn:
0
Thành viên mới:
54
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
54
Thành viên nhóm:
50,569
Tổng điểm:
-9
Chủ động tham gia:
4
Loa độc đáo:
4
Tin nhắn:
7
Thành viên mới:
35
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
35
Thành viên nhóm:
787
Tổng điểm:
197
Chủ động tham gia:
36
Loa độc đáo:
31
Tin nhắn:
1,401
Thành viên mới:
36
Tham gia tích cực:
11
Tham gia thụ động:
25
Thành viên nhóm:
2,559
Tổng điểm:
-9
Chủ động tham gia:
2
Loa độc đáo:
2
Tin nhắn:
1
Thành viên mới:
22
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
22
Thành viên nhóm:
17,392
Tổng điểm:
178
Chủ động tham gia:
94
Loa độc đáo:
93
Tin nhắn:
177
Thành viên mới:
12
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
11
Thành viên nhóm:
1,622
Tổng điểm:
85
Chủ động tham gia:
33
Loa độc đáo:
31
Tin nhắn:
229
Thành viên mới:
14
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
10
Thành viên nhóm:
17,578
Tổng điểm:
69
Chủ động tham gia:
209
Loa độc đáo:
2
Tin nhắn:
2
Thành viên mới:
216
Tham gia tích cực:
207
Tham gia thụ động:
9
Thành viên nhóm:
17,857
Tổng điểm:
69
Chủ động tham gia:
34
Loa độc đáo:
30
Tin nhắn:
128
Thành viên mới:
13
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
9
Thành viên nhóm:
6,471
Tổng điểm:
32
Chủ động tham gia:
18
Loa độc đáo:
15
Tin nhắn:
28
Thành viên mới:
19
Tham gia tích cực:
11
Tham gia thụ động:
8
Thành viên nhóm:
51,612
Tổng điểm:
115
Chủ động tham gia:
59
Loa độc đáo:
51
Tin nhắn:
176
Thành viên mới:
21
Tham gia tích cực:
13
Tham gia thụ động:
8
Thành viên nhóm:
54,197
Tổng điểm:
1,717
Chủ động tham gia:
778
Loa độc đáo:
749
Tin nhắn:
2,544
Thành viên mới:
65
Tham gia tích cực:
60
Tham gia thụ động:
5
Thành viên nhóm:
16,406
Tổng điểm:
44
Chủ động tham gia:
27
Loa độc đáo:
18
Tin nhắn:
60
Thành viên mới:
15
Tham gia tích cực:
10
Tham gia thụ động:
5
Thành viên nhóm:
339
Tổng điểm:
258
Chủ động tham gia:
43
Loa độc đáo:
43
Tin nhắn:
1,907
Thành viên mới:
5
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
4
Thành viên nhóm:
7,294
Tổng điểm:
108
Chủ động tham gia:
50
Loa độc đáo:
33
Tin nhắn:
296
Thành viên mới:
21
Tham gia tích cực:
18
Tham gia thụ động:
3
Thành viên nhóm:
2,174
Tổng điểm:
29
Chủ động tham gia:
20
Loa độc đáo:
10
Tin nhắn:
29
Thành viên mới:
17
Tham gia tích cực:
14
Tham gia thụ động:
3
Thành viên nhóm:
497
Tổng điểm:
7
Chủ động tham gia:
4
Loa độc đáo:
4
Tin nhắn:
9
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
3
Thành viên nhóm:
13,801
Tổng điểm:
354
Chủ động tham gia:
167
Loa độc đáo:
139
Tin nhắn:
867
Thành viên mới:
32
Tham gia tích cực:
29
Tham gia thụ động:
3
Thành viên nhóm:
3,931
Tổng điểm:
393
Chủ động tham gia:
114
Loa độc đáo:
95
Tin nhắn:
2,361
Thành viên mới:
34
Tham gia tích cực:
31
Tham gia thụ động:
3
Thành viên nhóm:
38,324
Tổng điểm:
393
Chủ động tham gia:
259
Loa độc đáo:
151
Tin nhắn:
656
Thành viên mới:
143
Tham gia tích cực:
140
Tham gia thụ động:
3
Thành viên nhóm:
36,082
Tổng điểm:
85
Chủ động tham gia:
52
Loa độc đáo:
41
Tin nhắn:
51
Thành viên mới:
23
Tham gia tích cực:
21
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
50,513
Tổng điểm:
91
Chủ động tham gia:
45
Loa độc đáo:
41
Tin nhắn:
118
Thành viên mới:
9
Tham gia tích cực:
7
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
29,126
Tổng điểm:
469
Chủ động tham gia:
213
Loa độc đáo:
193
Tin nhắn:
1,001
Thành viên mới:
39
Tham gia tích cực:
37
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
20,979
Tổng điểm:
95
Chủ động tham gia:
57
Loa độc đáo:
43
Tin nhắn:
74
Thành viên mới:
29
Tham gia tích cực:
27
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
4,497
Tổng điểm:
48
Chủ động tham gia:
30
Loa độc đáo:
21
Tin nhắn:
43
Thành viên mới:
14
Tham gia tích cực:
12
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
4,453
Tổng điểm:
54
Chủ động tham gia:
30
Loa độc đáo:
19
Tin nhắn:
88
Thành viên mới:
14
Tham gia tích cực:
12
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
6,919
Tổng điểm:
127
Chủ động tham gia:
56
Loa độc đáo:
41
Tin nhắn:
335
Thành viên mới:
22
Tham gia tích cực:
20
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
10,868
Tổng điểm:
135
Chủ động tham gia:
78
Loa độc đáo:
51
Tin nhắn:
222
Thành viên mới:
38
Tham gia tích cực:
36
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
9,625
Tổng điểm:
62
Chủ động tham gia:
36
Loa độc đáo:
30
Tin nhắn:
52
Thành viên mới:
10
Tham gia tích cực:
8
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
5,141
Tổng điểm:
6
Chủ động tham gia:
4
Loa độc đáo:
3
Tin nhắn:
6
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
82,745
Tổng điểm:
2,957
Chủ động tham gia:
1,240
Loa độc đáo:
1,191
Tin nhắn:
7,223
Thành viên mới:
97
Tham gia tích cực:
95
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
1,066
Tổng điểm:
41
Chủ động tham gia:
19
Loa độc đáo:
18
Tin nhắn:
62
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
7,992
Tổng điểm:
77
Chủ động tham gia:
44
Loa độc đáo:
31
Tin nhắn:
103
Thành viên mới:
19
Tham gia tích cực:
17
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
3,532
Tổng điểm:
3
Chủ động tham gia:
2
Loa độc đáo:
2
Tin nhắn:
5
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
6,878
Tổng điểm:
38
Chủ động tham gia:
25
Loa độc đáo:
15
Tin nhắn:
32
Thành viên mới:
14
Tham gia tích cực:
13
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
73,553
Tổng điểm:
1,207
Chủ động tham gia:
715
Loa độc đáo:
443
Tin nhắn:
3,356
Thành viên mới:
314
Tham gia tích cực:
313
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
9,951
Tổng điểm:
301
Chủ động tham gia:
148
Loa độc đáo:
117
Tin nhắn:
641
Thành viên mới:
48
Tham gia tích cực:
47
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
14,029
Tổng điểm:
300
Chủ động tham gia:
192
Loa độc đáo:
124
Tin nhắn:
251
Thành viên mới:
141
Tham gia tích cực:
140
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
23,802
Tổng điểm:
417
Chủ động tham gia:
215
Loa độc đáo:
172
Tin nhắn:
668
Thành viên mới:
86
Tham gia tích cực:
85
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
64,234
Tổng điểm:
242
Chủ động tham gia:
83
Loa độc đáo:
74
Tin nhắn:
926
Thành viên mới:
19
Tham gia tích cực:
18
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
5,985
Tổng điểm:
241
Chủ động tham gia:
372
Loa độc đáo:
71
Tin nhắn:
142
Thành viên mới:
321
Tham gia tích cực:
320
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
6,782
Tổng điểm:
214
Chủ động tham gia:
121
Loa độc đáo:
88
Tin nhắn:
328
Thành viên mới:
42
Tham gia tích cực:
41
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
5,876
Tổng điểm:
421
Chủ động tham gia:
142
Loa độc đáo:
127
Tin nhắn:
1,940
Thành viên mới:
31
Tham gia tích cực:
30
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
25,464
Tổng điểm:
180
Chủ động tham gia:
115
Loa độc đáo:
75
Tin nhắn:
209
Thành viên mới:
52
Tham gia tích cực:
51
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
26,318
Tổng điểm:
174
Chủ động tham gia:
67
Loa độc đáo:
52
Tin nhắn:
577
Thành viên mới:
24
Tham gia tích cực:
23
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
2,106
Tổng điểm:
165
Chủ động tham gia:
75
Loa độc đáo:
69
Tin nhắn:
297
Thành viên mới:
11
Tham gia tích cực:
10
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
12,270
Tổng điểm:
156
Chủ động tham gia:
66
Loa độc đáo:
57
Tin nhắn:
366
Thành viên mới:
18
Tham gia tích cực:
17
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
3,206
Tổng điểm:
147
Chủ động tham gia:
61
Loa độc đáo:
61
Tin nhắn:
305
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
7,477
Tổng điểm:
146
Chủ động tham gia:
73
Loa độc đáo:
64
Tin nhắn:
200
Thành viên mới:
16
Tham gia tích cực:
15
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
9,205
Tổng điểm:
138
Chủ động tham gia:
69
Loa độc đáo:
64
Tin nhắn:
177
Thành viên mới:
7
Tham gia tích cực:
6
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
6,389
Tổng điểm:
135
Chủ động tham gia:
60
Loa độc đáo:
50
Tin nhắn:
315
Thành viên mới:
11
Tham gia tích cực:
10
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
11,689
Tổng điểm:
133
Chủ động tham gia:
71
Loa độc đáo:
60
Tin nhắn:
149
Thành viên mới:
20
Tham gia tích cực:
19
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
9,244
Tổng điểm:
127
Chủ động tham gia:
62
Loa độc đáo:
46
Tin nhắn:
258
Thành viên mới:
23
Tham gia tích cực:
22
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
5,167
Tổng điểm:
126
Chủ động tham gia:
65
Loa độc đáo:
55
Tin nhắn:
163
Thành viên mới:
17
Tham gia tích cực:
16
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
6,930
Tổng điểm:
123
Chủ động tham gia:
54
Loa độc đáo:
53
Tin nhắn:
217
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
75,451
Tổng điểm:
462
Chủ động tham gia:
146
Loa độc đáo:
142
Tin nhắn:
2,325
Thành viên mới:
5
Tham gia tích cực:
4
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
35,798
Tổng điểm:
113
Chủ động tham gia:
63
Loa độc đáo:
50
Tin nhắn:
130
Thành viên mới:
18
Tham gia tích cực:
17
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
2,679
Tổng điểm:
106
Chủ động tham gia:
55
Loa độc đáo:
47
Tin nhắn:
105
Thành viên mới:
24
Tham gia tích cực:
23
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
1,722
Tổng điểm:
104
Chủ động tham gia:
29
Loa độc đáo:
25
Tin nhắn:
400
Thành viên mới:
7
Tham gia tích cực:
6
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
6,764
Tổng điểm:
96
Chủ động tham gia:
57
Loa độc đáo:
38
Tin nhắn:
115
Thành viên mới:
29
Tham gia tích cực:
28
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
4,346
Tổng điểm:
477
Chủ động tham gia:
203
Loa độc đáo:
189
Tin nhắn:
1,275
Thành viên mới:
18
Tham gia tích cực:
17
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
4,662
Tổng điểm:
91
Chủ động tham gia:
49
Loa độc đáo:
40
Tin nhắn:
97
Thành viên mới:
18
Tham gia tích cực:
17
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
83,065
Tổng điểm:
89
Chủ động tham gia:
139
Loa độc đáo:
21
Tin nhắn:
41
Thành viên mới:
127
Tham gia tích cực:
126
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
7,585
Tổng điểm:
84
Chủ động tham gia:
45
Loa độc đáo:
33
Tin nhắn:
125
Thành viên mới:
17
Tham gia tích cực:
16
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
3,749
Tổng điểm:
83
Chủ động tham gia:
43
Loa độc đáo:
33
Tin nhắn:
124
Thành viên mới:
15
Tham gia tích cực:
14
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
15,112
Tổng điểm:
82
Chủ động tham gia:
50
Loa độc đáo:
35
Tin nhắn:
90
Thành viên mới:
19
Tham gia tích cực:
18
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
45,321
Tổng điểm:
82
Chủ động tham gia:
49
Loa độc đáo:
32
Tin nhắn:
81
Thành viên mới:
32
Tham gia tích cực:
31
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
50,483
Tổng điểm:
79
Chủ động tham gia:
41
Loa độc đáo:
41
Tin nhắn:
71
Thành viên mới:
2
Tham gia tích cực:
1
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
30,465
Tổng điểm:
78
Chủ động tham gia:
48
Loa độc đáo:
32
Tin nhắn:
82
Thành viên mới:
22
Tham gia tích cực:
21
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
13,452
Tổng điểm:
517
Chủ động tham gia:
236
Loa độc đáo:
215
Tin nhắn:
1,120
Thành viên mới:
27
Tham gia tích cực:
26
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
8,410
Tổng điểm:
72
Chủ động tham gia:
46
Loa độc đáo:
31
Tin nhắn:
56
Thành viên mới:
24
Tham gia tích cực:
23
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
27,553
Tổng điểm:
72
Chủ động tham gia:
29
Loa độc đáo:
29
Tin nhắn:
142
Thành viên mới:
1
Tham gia tích cực:
0
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
41,799
Tổng điểm:
552
Chủ động tham gia:
728
Loa độc đáo:
172
Tin nhắn:
750
Thành viên mới:
580
Tham gia tích cực:
579
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
18,207
Tổng điểm:
65
Chủ động tham gia:
36
Loa độc đáo:
26
Tin nhắn:
86
Thành viên mới:
14
Tham gia tích cực:
13
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
4,383
Tổng điểm:
63
Chủ động tham gia:
28
Loa độc đáo:
26
Tin nhắn:
95
Thành viên mới:
6
Tham gia tích cực:
5
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
7,118
Tổng điểm:
61
Chủ động tham gia:
34
Loa độc đáo:
24
Tin nhắn:
78
Thành viên mới:
14
Tham gia tích cực:
13
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
2,123
Tổng điểm:
59
Chủ động tham gia:
29
Loa độc đáo:
26
Tin nhắn:
79
Thành viên mới:
4
Tham gia tích cực:
3
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
1,313
Tổng điểm:
58
Chủ động tham gia:
23
Loa độc đáo:
21
Tin nhắn:
120
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
7,308
Tổng điểm:
58
Chủ động tham gia:
40
Loa độc đáo:
25
Tin nhắn:
37
Thành viên mới:
23
Tham gia tích cực:
22
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
30,963
Tổng điểm:
55
Chủ động tham gia:
34
Loa độc đáo:
20
Tin nhắn:
69
Thành viên mới:
19
Tham gia tích cực:
18
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
1,494
Tổng điểm:
54
Chủ động tham gia:
15
Loa độc đáo:
13
Tin nhắn:
170
Thành viên mới:
3
Tham gia tích cực:
2
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
6,808
Tổng điểm:
54
Chủ động tham gia:
30
Loa độc đáo:
24
Tin nhắn:
50
Thành viên mới:
11
Tham gia tích cực:
10
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
21,772
Tổng điểm:
52
Chủ động tham gia:
36
Loa độc đáo:
21
Tin nhắn:
44
Thành viên mới:
20
Tham gia tích cực:
19
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
5,459
Tổng điểm:
50
Chủ động tham gia:
31
Loa độc đáo:
19
Tin nhắn:
46
Thành viên mới:
21
Tham gia tích cực:
20
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
3,902
Tổng điểm:
45
Chủ động tham gia:
26
Loa độc đáo:
22
Tin nhắn:
29
Thành viên mới:
9
Tham gia tích cực:
8
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
6,791
Tổng điểm:
44
Chủ động tham gia:
30
Loa độc đáo:
20
Tin nhắn:
24
Thành viên mới:
16
Tham gia tích cực:
15
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
5,481
Tổng điểm:
43
Chủ động tham gia:
26
Loa độc đáo:
19
Tin nhắn:
41
Thành viên mới:
9
Tham gia tích cực:
8
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
5,470
Tổng điểm:
42
Chủ động tham gia:
28
Loa độc đáo:
13
Tin nhắn:
59
Thành viên mới:
16
Tham gia tích cực:
15
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
6,157
Tổng điểm:
40
Chủ động tham gia:
29
Loa độc đáo:
16
Tin nhắn:
25
Thành viên mới:
19
Tham gia tích cực:
18
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
30,587
Tổng điểm:
329
Chủ động tham gia:
169
Loa độc đáo:
156
Tin nhắn:
311
Thành viên mới:
32
Tham gia tích cực:
31
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
27,821
Tổng điểm:
38
Chủ động tham gia:
23
Loa độc đáo:
15
Tin nhắn:
35
Thành viên mới:
14
Tham gia tích cực:
13
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
3,331
Tổng điểm:
34
Chủ động tham gia:
23
Loa độc đáo:
15
Tin nhắn:
23
Thành viên mới:
11
Tham gia tích cực:
10
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
2,479
Tổng điểm:
34
Chủ động tham gia:
18
Loa độc đáo:
15
Tin nhắn:
33
Thành viên mới:
6
Tham gia tích cực:
5
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
12,258
Tổng điểm:
34
Chủ động tham gia:
29
Loa độc đáo:
13
Tin nhắn:
18
Thành viên mới:
20
Tham gia tích cực:
19
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
12,675
Tổng điểm:
34
Chủ động tham gia:
27
Loa độc đáo:
14
Tin nhắn:
13
Thành viên mới:
21
Tham gia tích cực:
20
Tham gia thụ động:
1
Tổng số nhóm được lập chỉ mục: 71560
100 tiếp theo