Telegram Mục lụcTelegram Mục lục

22 tháng 3 năm 2019

Hàng đầu Telegram Nhóm theo thành viên hàng ngày đã tham gia qua liên kết

Nhóm

Thành viên nhóm

Tổng điểm

Chủ động tham gia

Loa độc đáo

Tin nhắn

Thành viên mới

Tham gia tích cực

Tham gia thụ động

Thành viên nhóm:
9,072
Tổng điểm:
1,598
Chủ động tham gia:
2,072
Loa độc đáo:
425
Tin nhắn:
5,872
Thành viên mới:
1,705
Tham gia tích cực:
1,705
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
96,413
Tổng điểm:
844
Chủ động tham gia:
1,418
Loa độc đáo:
260
Tin nhắn:
753
Thành viên mới:
1,182
Tham gia tích cực:
1,182
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
41,799
Tổng điểm:
552
Chủ động tham gia:
728
Loa độc đáo:
172
Tin nhắn:
750
Thành viên mới:
580
Tham gia tích cực:
579
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
10,252
Tổng điểm:
163
Chủ động tham gia:
508
Loa độc đáo:
9
Tin nhắn:
15
Thành viên mới:
503
Tham gia tích cực:
503
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,507
Tổng điểm:
290
Chủ động tham gia:
483
Loa độc đáo:
67
Tin nhắn:
304
Thành viên mới:
452
Tham gia tích cực:
452
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
5,985
Tổng điểm:
241
Chủ động tham gia:
372
Loa độc đáo:
71
Tin nhắn:
142
Thành viên mới:
321
Tham gia tích cực:
320
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
73,553
Tổng điểm:
1,207
Chủ động tham gia:
715
Loa độc đáo:
443
Tin nhắn:
3,356
Thành viên mới:
314
Tham gia tích cực:
313
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
29,381
Tổng điểm:
505
Chủ động tham gia:
464
Loa độc đáo:
170
Tin nhắn:
982
Thành viên mới:
302
Tham gia tích cực:
302
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
6,056
Tổng điểm:
261
Chủ động tham gia:
359
Loa độc đáo:
78
Tin nhắn:
244
Thành viên mới:
292
Tham gia tích cực:
292
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
17,578
Tổng điểm:
69
Chủ động tham gia:
209
Loa độc đáo:
2
Tin nhắn:
2
Thành viên mới:
216
Tham gia tích cực:
207
Tham gia thụ động:
9
Thành viên nhóm:
21,540
Tổng điểm:
117
Chủ động tham gia:
212
Loa độc đáo:
23
Tin nhắn:
65
Thành viên mới:
190
Tham gia tích cực:
190
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
26,427
Tổng điểm:
242
Chủ động tham gia:
245
Loa độc đáo:
71
Tin nhắn:
423
Thành viên mới:
182
Tham gia tích cực:
182
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,379
Tổng điểm:
160
Chủ động tham gia:
169
Loa độc đáo:
51
Tin nhắn:
106
Thành viên mới:
161
Tham gia tích cực:
161
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
14,029
Tổng điểm:
300
Chủ động tham gia:
192
Loa độc đáo:
124
Tin nhắn:
251
Thành viên mới:
141
Tham gia tích cực:
140
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
38,324
Tổng điểm:
393
Chủ động tham gia:
259
Loa độc đáo:
151
Tin nhắn:
656
Thành viên mới:
143
Tham gia tích cực:
140
Tham gia thụ động:
3
Thành viên nhóm:
61,871
Tổng điểm:
337
Chủ động tham gia:
208
Loa độc đáo:
116
Tin nhắn:
705
Thành viên mới:
139
Tham gia tích cực:
139
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
3,223
Tổng điểm:
97
Chủ động tham gia:
140
Loa độc đáo:
27
Tin nhắn:
29
Thành viên mới:
130
Tham gia tích cực:
130
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
20,304
Tổng điểm:
526
Chủ động tham gia:
329
Loa độc đáo:
234
Tin nhắn:
469
Thành viên mới:
127
Tham gia tích cực:
127
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
83,065
Tổng điểm:
89
Chủ động tham gia:
139
Loa độc đáo:
21
Tin nhắn:
41
Thành viên mới:
127
Tham gia tích cực:
126
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
61,656
Tổng điểm:
815
Chủ động tham gia:
387
Loa độc đáo:
307
Tin nhắn:
2,295
Thành viên mới:
117
Tham gia tích cực:
117
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
0
Tổng điểm:
-679
Chủ động tham gia:
117
Loa độc đáo:
21
Tin nhắn:
38
Thành viên mới:
4,083
Tham gia tích cực:
97
Tham gia thụ động:
3,986
Thành viên nhóm:
82,745
Tổng điểm:
2,957
Chủ động tham gia:
1,240
Loa độc đáo:
1,191
Tin nhắn:
7,223
Thành viên mới:
97
Tham gia tích cực:
95
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
77,884
Tổng điểm:
45
Chủ động tham gia:
95
Loa độc đáo:
1
Tin nhắn:
14
Thành viên mới:
94
Tham gia tích cực:
94
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
73,044
Tổng điểm:
206
Chủ động tham gia:
162
Loa độc đáo:
76
Tin nhắn:
277
Thành viên mới:
92
Tham gia tích cực:
92
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
23,802
Tổng điểm:
417
Chủ động tham gia:
215
Loa độc đáo:
172
Tin nhắn:
668
Thành viên mới:
86
Tham gia tích cực:
85
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
9,912
Tổng điểm:
61
Chủ động tham gia:
95
Loa độc đáo:
13
Tin nhắn:
25
Thành viên mới:
83
Tham gia tích cực:
83
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,107
Tổng điểm:
106
Chủ động tham gia:
100
Loa độc đáo:
23
Tin nhắn:
196
Thành viên mới:
83
Tham gia tích cực:
83
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
10,553
Tổng điểm:
362
Chủ động tham gia:
204
Loa độc đáo:
139
Tin nhắn:
726
Thành viên mới:
82
Tham gia tích cực:
82
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
16,821
Tổng điểm:
68
Chủ động tham gia:
97
Loa độc đáo:
15
Tin nhắn:
43
Thành viên mới:
82
Tham gia tích cực:
82
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
21,292
Tổng điểm:
412
Chủ động tham gia:
204
Loa độc đáo:
146
Tin nhắn:
1,148
Thành viên mới:
79
Tham gia tích cực:
79
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
17,281
Tổng điểm:
811
Chủ động tham gia:
388
Loa độc đáo:
328
Tin nhắn:
1,848
Thành viên mới:
77
Tham gia tích cực:
77
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
8,617
Tổng điểm:
465
Chủ động tham gia:
211
Loa độc đáo:
155
Tin nhắn:
1,618
Thành viên mới:
76
Tham gia tích cực:
76
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
10,179
Tổng điểm:
415
Chủ động tham gia:
214
Loa độc đáo:
167
Tin nhắn:
776
Thành viên mới:
74
Tham gia tích cực:
74
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
12,592
Tổng điểm:
184
Chủ động tham gia:
127
Loa độc đáo:
63
Tin nhắn:
330
Thành viên mới:
73
Tham gia tích cực:
73
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
52,366
Tổng điểm:
314
Chủ động tham gia:
177
Loa độc đáo:
135
Tin nhắn:
369
Thành viên mới:
72
Tham gia tích cực:
72
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
38,720
Tổng điểm:
90
Chủ động tham gia:
78
Loa độc đáo:
33
Tin nhắn:
37
Thành viên mới:
71
Tham gia tích cực:
71
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
33,811
Tổng điểm:
115
Chủ động tham gia:
97
Loa độc đáo:
38
Tin nhắn:
133
Thành viên mới:
70
Tham gia tích cực:
70
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
56,401
Tổng điểm:
412
Chủ động tham gia:
185
Loa độc đáo:
137
Tin nhắn:
1,386
Thành viên mới:
70
Tham gia tích cực:
70
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
30,872
Tổng điểm:
774
Chủ động tham gia:
321
Loa độc đáo:
265
Tin nhắn:
3,182
Thành viên mới:
69
Tham gia tích cực:
68
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
1,322
Tổng điểm:
106
Chủ động tham gia:
91
Loa độc đáo:
40
Tin nhắn:
76
Thành viên mới:
63
Tham gia tích cực:
63
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
16,627
Tổng điểm:
91
Chủ động tham gia:
84
Loa độc đáo:
29
Tin nhắn:
87
Thành viên mới:
63
Tham gia tích cực:
63
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
10,861
Tổng điểm:
185
Chủ động tham gia:
116
Loa độc đáo:
71
Tin nhắn:
257
Thành viên mới:
62
Tham gia tích cực:
62
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,651
Tổng điểm:
34
Chủ động tham gia:
65
Loa độc đáo:
4
Tin nhắn:
4
Thành viên mới:
61
Tham gia tích cực:
61
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
15,940
Tổng điểm:
217
Chủ động tham gia:
147
Loa độc đáo:
93
Tin nhắn:
227
Thành viên mới:
60
Tham gia tích cực:
60
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,487
Tổng điểm:
96
Chủ động tham gia:
86
Loa độc đáo:
36
Tin nhắn:
60
Thành viên mới:
60
Tham gia tích cực:
60
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
54,197
Tổng điểm:
1,717
Chủ động tham gia:
778
Loa độc đáo:
749
Tin nhắn:
2,544
Thành viên mới:
65
Tham gia tích cực:
60
Tham gia thụ động:
5
Thành viên nhóm:
24,029
Tổng điểm:
173
Chủ động tham gia:
111
Loa độc đáo:
59
Tin nhắn:
330
Thành viên mới:
59
Tham gia tích cực:
59
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
50,739
Tổng điểm:
200
Chủ động tham gia:
134
Loa độc đáo:
87
Tin nhắn:
178
Thành viên mới:
59
Tham gia tích cực:
59
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
33,267
Tổng điểm:
242
Chủ động tham gia:
141
Loa độc đáo:
92
Tin nhắn:
453
Thành viên mới:
56
Tham gia tích cực:
56
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,643
Tổng điểm:
341
Chủ động tham gia:
146
Loa độc đáo:
110
Tin nhắn:
1,167
Thành viên mới:
56
Tham gia tích cực:
56
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
302
Tổng điểm:
51
Chủ động tham gia:
56
Loa độc đáo:
13
Tin nhắn:
26
Thành viên mới:
54
Tham gia tích cực:
54
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
74,592
Tổng điểm:
326
Chủ động tham gia:
178
Loa độc đáo:
142
Tin nhắn:
420
Thành viên mới:
53
Tham gia tích cực:
53
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
11,592
Tổng điểm:
222
Chủ động tham gia:
123
Loa độc đáo:
85
Tin nhắn:
389
Thành viên mới:
53
Tham gia tích cực:
53
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
25,464
Tổng điểm:
180
Chủ động tham gia:
115
Loa độc đáo:
75
Tin nhắn:
209
Thành viên mới:
52
Tham gia tích cực:
51
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
42,658
Tổng điểm:
186
Chủ động tham gia:
120
Loa độc đáo:
76
Tin nhắn:
238
Thành viên mới:
50
Tham gia tích cực:
50
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
3,029
Tổng điểm:
90
Chủ động tham gia:
76
Loa độc đáo:
31
Tin nhắn:
97
Thành viên mới:
48
Tham gia tích cực:
48
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
25,315
Tổng điểm:
280
Chủ động tham gia:
151
Loa độc đáo:
115
Tin nhắn:
463
Thành viên mới:
47
Tham gia tích cực:
47
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
9,951
Tổng điểm:
301
Chủ động tham gia:
148
Loa độc đáo:
117
Tin nhắn:
641
Thành viên mới:
48
Tham gia tích cực:
47
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
1,426
Tổng điểm:
33
Chủ động tham gia:
50
Loa độc đáo:
6
Tin nhắn:
10
Thành viên mới:
45
Tham gia tích cực:
45
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
6,892
Tổng điểm:
180
Chủ động tham gia:
91
Loa độc đáo:
67
Tin nhắn:
321
Thành viên mới:
45
Tham gia tích cực:
45
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
20,532
Tổng điểm:
156
Chủ động tham gia:
86
Loa độc đáo:
58
Tin nhắn:
254
Thành viên mới:
45
Tham gia tích cực:
45
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
6,621
Tổng điểm:
81
Chủ động tham gia:
71
Loa độc đáo:
33
Tin nhắn:
42
Thành viên mới:
44
Tham gia tích cực:
44
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
11,696
Tổng điểm:
769
Chủ động tham gia:
256
Loa độc đáo:
228
Tin nhắn:
4,413
Thành viên mới:
43
Tham gia tích cực:
43
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,972
Tổng điểm:
372
Chủ động tham gia:
159
Loa độc đáo:
130
Tin nhắn:
1,168
Thành viên mới:
43
Tham gia tích cực:
43
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
17,895
Tổng điểm:
643
Chủ động tham gia:
319
Loa độc đáo:
287
Tin nhắn:
908
Thành viên mới:
42
Tham gia tích cực:
42
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
761
Tổng điểm:
29
Chủ động tham gia:
46
Loa độc đáo:
5
Tin nhắn:
6
Thành viên mới:
42
Tham gia tích cực:
42
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
6,332
Tổng điểm:
70
Chủ động tham gia:
59
Loa độc đáo:
25
Tin nhắn:
51
Thành viên mới:
41
Tham gia tích cực:
41
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
6,782
Tổng điểm:
214
Chủ động tham gia:
121
Loa độc đáo:
88
Tin nhắn:
328
Thành viên mới:
42
Tham gia tích cực:
41
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
5,382
Tổng điểm:
90
Chủ động tham gia:
63
Loa độc đáo:
33
Tin nhắn:
97
Thành viên mới:
39
Tham gia tích cực:
39
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
6,499
Tổng điểm:
130
Chủ động tham gia:
69
Loa độc đáo:
45
Tin nhắn:
231
Thành viên mới:
39
Tham gia tích cực:
39
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
11,819
Tổng điểm:
277
Chủ động tham gia:
114
Loa độc đáo:
89
Tin nhắn:
925
Thành viên mới:
38
Tham gia tích cực:
38
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
13,039
Tổng điểm:
138
Chủ động tham gia:
78
Loa độc đáo:
48
Tin nhắn:
263
Thành viên mới:
38
Tham gia tích cực:
38
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,269
Tổng điểm:
83
Chủ động tham gia:
63
Loa độc đáo:
31
Tin nhắn:
78
Thành viên mới:
38
Tham gia tích cực:
38
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
9,832
Tổng điểm:
729
Chủ động tham gia:
302
Loa độc đáo:
278
Tin nhắn:
2,267
Thành viên mới:
37
Tham gia tích cực:
37
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
10,100
Tổng điểm:
170
Chủ động tham gia:
91
Loa độc đáo:
74
Tin nhắn:
179
Thành viên mới:
37
Tham gia tích cực:
37
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
29,126
Tổng điểm:
469
Chủ động tham gia:
213
Loa độc đáo:
193
Tin nhắn:
1,001
Thành viên mới:
39
Tham gia tích cực:
37
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
5,269
Tổng điểm:
196
Chủ động tham gia:
106
Loa độc đáo:
76
Tin nhắn:
358
Thành viên mới:
36
Tham gia tích cực:
36
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
7,339
Tổng điểm:
66
Chủ động tham gia:
58
Loa độc đáo:
22
Tin nhắn:
64
Thành viên mới:
36
Tham gia tích cực:
36
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
6,952
Tổng điểm:
868
Chủ động tham gia:
363
Loa độc đáo:
343
Tin nhắn:
2,458
Thành viên mới:
37
Tham gia tích cực:
36
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
10,868
Tổng điểm:
135
Chủ động tham gia:
78
Loa độc đáo:
51
Tin nhắn:
222
Thành viên mới:
38
Tham gia tích cực:
36
Tham gia thụ động:
2
Thành viên nhóm:
53,044
Tổng điểm:
309
Chủ động tham gia:
144
Loa độc đáo:
118
Tin nhắn:
737
Thành viên mới:
36
Tham gia tích cực:
36
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
91,729
Tổng điểm:
67
Chủ động tham gia:
48
Loa độc đáo:
15
Tin nhắn:
132
Thành viên mới:
34
Tham gia tích cực:
34
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
8,684
Tổng điểm:
55
Chủ động tham gia:
49
Loa độc đáo:
21
Tin nhắn:
24
Thành viên mới:
34
Tham gia tích cực:
34
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
24,559
Tổng điểm:
-59
Chủ động tham gia:
55
Loa độc đáo:
29
Tin nhắn:
56
Thành viên mới:
484
Tham gia tích cực:
33
Tham gia thụ động:
451
Thành viên nhóm:
5,187
Tổng điểm:
661
Chủ động tham gia:
275
Loa độc đáo:
248
Tin nhắn:
2,136
Thành viên mới:
33
Tham gia tích cực:
33
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
4,920
Tổng điểm:
266
Chủ động tham gia:
128
Loa độc đáo:
108
Tin nhắn:
497
Thành viên mới:
33
Tham gia tích cực:
33
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
1,236
Tổng điểm:
53
Chủ động tham gia:
48
Loa độc đáo:
17
Tin nhắn:
45
Thành viên mới:
33
Tham gia tích cực:
33
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
34,140
Tổng điểm:
114
Chủ động tham gia:
49
Loa độc đáo:
36
Tin nhắn:
238
Thành viên mới:
32
Tham gia tích cực:
32
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
50,003
Tổng điểm:
47
Chủ động tham gia:
37
Loa độc đáo:
16
Tin nhắn:
28
Thành viên mới:
32
Tham gia tích cực:
32
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
33,264
Tổng điểm:
279
Chủ động tham gia:
133
Loa độc đáo:
108
Tin nhắn:
628
Thành viên mới:
32
Tham gia tích cực:
32
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
30,943
Tổng điểm:
139
Chủ động tham gia:
81
Loa độc đáo:
56
Tin nhắn:
192
Thành viên mới:
32
Tham gia tích cực:
32
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
13,310
Tổng điểm:
58
Chủ động tham gia:
43
Loa độc đáo:
21
Tin nhắn:
43
Thành viên mới:
32
Tham gia tích cực:
32
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
30,587
Tổng điểm:
329
Chủ động tham gia:
169
Loa độc đáo:
156
Tin nhắn:
311
Thành viên mới:
32
Tham gia tích cực:
31
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
45,321
Tổng điểm:
82
Chủ động tham gia:
49
Loa độc đáo:
32
Tin nhắn:
81
Thành viên mới:
32
Tham gia tích cực:
31
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
4,926
Tổng điểm:
66
Chủ động tham gia:
47
Loa độc đáo:
24
Tin nhắn:
60
Thành viên mới:
31
Tham gia tích cực:
31
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
3,931
Tổng điểm:
393
Chủ động tham gia:
114
Loa độc đáo:
95
Tin nhắn:
2,361
Thành viên mới:
34
Tham gia tích cực:
31
Tham gia thụ động:
3
Thành viên nhóm:
5,876
Tổng điểm:
421
Chủ động tham gia:
142
Loa độc đáo:
127
Tin nhắn:
1,940
Thành viên mới:
31
Tham gia tích cực:
30
Tham gia thụ động:
1
Thành viên nhóm:
4,168
Tổng điểm:
70
Chủ động tham gia:
44
Loa độc đáo:
26
Tin nhắn:
64
Thành viên mới:
30
Tham gia tích cực:
30
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
26,100
Tổng điểm:
117
Chủ động tham gia:
52
Loa độc đáo:
36
Tin nhắn:
266
Thành viên mới:
30
Tham gia tích cực:
30
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
12,863
Tổng điểm:
54
Chủ động tham gia:
34
Loa độc đáo:
9
Tin nhắn:
118
Thành viên mới:
29
Tham gia tích cực:
29
Tham gia thụ động:
0
Tổng số nhóm được lập chỉ mục: 71560
100 tiếp theo