Telegram Mục lụcTelegram Mục lục

10 tháng 2 năm 2019

Hàng đầu Telegram Nhóm theo Thành viên hàng ngày Tăng (Tham gia + Được mời)

Nhóm

Thành viên nhóm

Tổng điểm

Chủ động tham gia

Loa độc đáo

Tin nhắn

Thành viên mới

Tham gia tích cực

Tham gia thụ động

Thành viên nhóm:
26,681
Tổng điểm:
-754
Chủ động tham gia:
362
Loa độc đáo:
213
Tin nhắn:
1,300
Thành viên mới:
8,134
Tham gia tích cực:
149
Tham gia thụ động:
7,985
Thành viên nhóm:
60,948
Tổng điểm:
-254
Chủ động tham gia:
72
Loa độc đáo:
11
Tin nhắn:
15
Thành viên mới:
1,324
Tham gia tích cực:
64
Tham gia thụ động:
1,260
Thành viên nhóm:
67,277
Tổng điểm:
856
Chủ động tham gia:
660
Loa độc đáo:
255
Tin nhắn:
3,234
Thành viên mới:
421
Tham gia tích cực:
421
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
70,735
Tổng điểm:
714
Chủ động tham gia:
582
Loa độc đáo:
295
Tin nhắn:
631
Thành viên mới:
323
Tham gia tích cực:
323
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
49,276
Tổng điểm:
297
Chủ động tham gia:
375
Loa độc đáo:
90
Tin nhắn:
352
Thành viên mới:
298
Tham gia tích cực:
298
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
27,364
Tổng điểm:
175
Chủ động tham gia:
322
Loa độc đáo:
42
Tin nhắn:
74
Thành viên mới:
290
Tham gia tích cực:
290
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
30,534
Tổng điểm:
772
Chủ động tham gia:
513
Loa độc đáo:
259
Tin nhắn:
2,437
Thành viên mới:
259
Tham gia tích cực:
259
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
69,696
Tổng điểm:
317
Chủ động tham gia:
349
Loa độc đáo:
107
Tin nhắn:
365
Thành viên mới:
256
Tham gia tích cực:
256
Tham gia thụ động:
0
Thành viên nhóm:
18,714
Tổng điểm:
84
Chủ động tham gia:
244
Loa độc đáo:
6
Tin nhắn:
10
Thành viên mới:
252
Tham gia tích cực:
238
Tham gia thụ động:
14
Thành viên nhóm:
62,860
Tổng điểm:
96
Chủ động tham gia:
257
Loa độc đáo:
7
Tin nhắn:
7
Thành viên mới:
251
Tham gia tích cực:
251
Tham gia thụ động:
0
Tổng số nhóm được lập chỉ mục: 62082
100 tiếp theo