Telegram Mục lụcTelegram Mục lục

DigitexFutures — Zero-Fee Futures Trading

Trang mạng: https://blog.digitexfutures.com/

The only official Digitex groups are
t.me/digitexfutureschat
t.me/digitexupdates

The First Zero-fee Crypto Futures Exchange!

Mở ra Telegram

Các thành viên của nhóm này cũng tích cực tham gia vào các nhóm sau:

2019/02/17 Xếp hạng hàng đầu

Xếp hạng gần đây

Xu hướng tăng trưởng cộng đồng

Mua lại thành viên

Xu hướng tham gia của thành viên

Thành viên chủ động hàng đầu trong 72 giờ qua

 1. jolien coomans -Digitex!!!-
 2. Dmitrij
 3. Rakesh Swain
 4. Fraser
 5. Sad Man
 6. Jahras
 7. Alex Hyperv
 8. Timeless Coin
 9. Mohammed Javed
 10. Cryptoitaly
 11. Ale Masi
 12. A
 13. CryptoCarrot
 14. mark wayki
 15. Robbiej010
 16. Thanh Nguyen TPAY HOLO DGTX
 17. Peter Johnson
 18. Justin Miller
DDIIGGTTEEXXFFUURRSS ZZOO--AANN