Telegram Mục lụcTelegram Mục lục

DigitexFutures — Zero-Fee Futures Trading

Trang mạng: https://blog.digitexfutures.com/

The only official Digitex groups are
t.me/digitexfutureschat
t.me/digitexupdates

The First Zero-fee Crypto Futures Exchange!

Mở ra Telegram

Các thành viên của nhóm này cũng tích cực tham gia vào các nhóm sau:

2019/03/17 Xếp hạng hàng đầu

Xếp hạng gần đây

Xu hướng tăng trưởng cộng đồng

Mua lại thành viên

Xu hướng tham gia của thành viên

Thành viên chủ động hàng đầu trong 72 giờ qua

 1. ADzilla:)
 2. jolien coomans -Digitex!!!-
 3. Alex Hyperv
 4. Peter Johnson
 5. Nadeem Shaikh
 6. Jahras
 7. 💰💰Coin Master 🚀🌕
 8. Dmitrij
 9. Olusegun Prospa
 10. @Tien68
 11. Fraser
 12. Captain Butters 🇺🇸
 13. Khan
 14. NJ B
 15. 🍷Володя
 16. Gary - Digitex Telegram Support
 17. Brian Daniel
 18. Lance RIPT
DDIIGGTTEEXXFFUURRSS ZZOO--AANN